Loga

Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků

Hlavním cílem projektu je inovace výuky přírodních věd na škole pro rozvoj klíčových kompetencí žáků se zaměřením na podporu matematicko-fyzikální gramotnosti žáků a pro zvýšení jejich motivace ke vzdělávání se v tomto oboru, a to na základě vytvoření a realizace praktického výukového programu „Matematicko-fyzikální gramotnost“ a zpracování vybraných témat pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO). V rámci projektu bude zkvalitněna a rozšířena výuka v přírodovědných předmětech, zavedeno projektové a praktické vyučování s důrazem na mezipředmětové vazby a inovován školní vzdělávací program pro dva obory školy. Cílovou skupinu tvoří žáci školy.

Dílčí cíle projektu

  • zavedení názorné a projektové výuky v rámci předmětů matematika, fyzika, chemie a biologie a ekologie pro vybrané ročníky
  • vytvoření a realizace praktického výukového programu „Matematicko-fyzikální gramotnost“, který bude obsahovat 18 zpracovaných témat včetně výukových pomůcek, podpůrných výukových materiálů, pracovních listů a multimediálních výukových materiálů. Témata budou zpracována tak, aby podpořila i finanční gramotnost
  • rozvoj EVVO na škole na základě zpracování a realizace vybraných témat ve formě výukových aktivit, školních projektů a výukových materiálů

Celkem bude zpracováno 6 témat.

  • vytvoření Metodiky výuky matematicko-fyzikální gramotnosti na škole v přírodovědných předmětech
  • školení pedagogických pracovníků školy pro tvorbu a realizaci výukového programu a témat EVVO na škole a pro realizaci inovované výuky se zaměřením na projektové vyučování
  • rozšíření Školního vzdělávacího programu pro oba obory v dané oblasti
  • vybavení laboratoře přírodních věd pro realizaci inovované výuky

Projekt přispěje ke zkvalitnění přírodovědného vzdělávání na škole a k rozvoji EVVO ve výuce. Zejména začleňování EVVO do vzdělávacího procesu školy a podpora aktivit z této oblasti je jedním z cílů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje a projekt přispívá k naplnění tohoto cíle.